УСЛУГИ

I. ТАКСИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ , ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

           Наименование на услугата      Единица мярка Такса в лева
1.  МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ (МЗ и МЗС)
1.1 Междубиблиотечно заемане от други библиотеки в страната 1 заявка 2.00 лв + такса на съответната библиотека + пощ.разходи
1.2 Международно междубиблиотечно заемане 1 заявка 2.00 лв + такса на съответната библиотека + пощ.разходи
2. ПИСМЕНИ БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ
2.1. Хронологичен обхват до 5 години 1 брой библиографско описание 0.10 ст.
2.2. Хронологичен обхват до 10 години 1 брой библиографско описание 0.20 ст.
2.3. Хронологичен обхват над 10 години 1 брой библиографско описание 0.30 ст.
2.4. Повторно ползване на изготвена библиографска справка 1 брой библиографско описание 0.05 ст.
2.5. Изготвяне на писмена фактографска справка   1 стр. 2.00 лв
3. ДОСТЪП ДО ВЪНШНИ МРЕЖОВИ РЕСУРСИ И БАЗА ДАННИ
3.1. Ползване на платени електронни ресурси 1 час 1.00 лв
4. КОПИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА
4.1. Формат А4     черно/бяло едностранно 0.05 лв
4.2. Формат А4    черно/бяло двустранно 0.10 лв
4.3. Формат А4    цветно едностранно  0.60 лв
4.4. Формат А4    цветно двустранно 1.20  лв
4.5. Формат  А3   черно/бяло едностранно 0.10 лв
4.6. Формат А3  черно/бяло двустранно 0.20 лв
4.7. Формат А3  цветно едностранно 1.20 лв
4.8. Формат А3 цветно двустранно 2.40 лв
5. МУЗИКАЛЕН ЗАПИС/ДИГИТАЛИЗИРАНЕ
5.1 Запис на собствен носител 1 минута 0.10 лв
  • Размерът на специализираните библиотечни услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Хр. Смирненски е приет с Решение № 593/ 26.01.2018 г. на Общински съвет – Хасково и се регламентира в Чл.56 „Б”, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково. 2. Видовете специализирани библиотечни услуги са уредени в Чл. 52 на Закона за обществените библиотеки. 3. Таксите се заплащат след извършване на услугата. 4. Заплащането се извършва на касите на библиотеката.