УСЛУГИ

I. ТАКСИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ , ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХР. СМИРНЕНСКИ”

Наименование на услугата Ед.мярка Такса в лева
1. МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ ( МЗ и ММЗ)
1.1 Междубиблиотечно заемане от други библиотеки в страната 1 заявка 2.00 лв. + такса на съответната библиотека+пощ. разходи
1.2. Международно междубиблиотечно заемане 1 заявка 2.00 лв. + такса на съответната библиотека+пощ. разходи
2. ПИСМЕНИ БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ
2.1. Хронологичен обхват до 5 години 1брой  библиографско описание 0.10 ст.
2.2. Хронологичен обхват до 10 години 1брой  библиографско описание 0.20 ст.
2.3. Хронологичен обхват над 10 години 1брой  библиографско описание 0.30 ст.
2.4 Повторно ползване на изготвена библиографска справка 1брой  библиографско описание 0.05 ст.
2.5. Изготвяне на писмена фактографска справка 1 стр. 2 лв.
3. КОПИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА
3.1. Формат А4   черно/бяло едностранно 0,05 лв.
3.2. Формат А4   черно/бяло двустранно 0.10 лв.
3.3. Формат А4   цветно едностранно 0.60 лв.
3.4. Формат А4   цветно двустранно 1.20 лв.
3.5. Формат А3   черно/бяло едностранно 0.10 лв.
3.6. Формат А3   черно/бяло двустранно 0,20 лв.
3.7. Формат А3    цветно едностранно 1,20 лв
3.8. Формат А3    цветно двустранно 2.40 лв.
4. МУЗИКАЛЕН ЗАПИС/ДИГИТАЛИЗИРАНЕ
4.1. Запис на собствен носител 1 минута 0.10 лв.

1. Размерът на специализираните библиотечни услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Хр. Смирненски е приет с Решение № 593/ 26.01.2018 г. на Общински съвет – Хасково и се регламентира в Чл.56 „Б”, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.
2. Видовете специализираните библиотечни услуги са уредени в Чл. 52 на Закона за обществените библиотеки.
3. Таксите се заплащат след извършване на услугата.
4. Заплащането се извършва на касите на библиотеката.

II. САНКЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

1.                   

 

Невърнати в срок библиотечни документи

0,01 лв. за всеки
пресрочен ден

2.

 

Предупредително писмо по образец

Пощенските разходи

3.

Напомнящо телефонно обаждане за невърнати в срок книги

0.50 ст.

4.

 

 

Глобите за загубен или повреден библиотечен документ се формират съгласно Закона за обществените библиотеки.

 

Размерът на санкциите и обезщетенията са приети на Дирекционен съвет и влизат в сила от датата на утвърждаването им от Директора на Регионална библиотека „Христо Смирненски”.

Заплащането на глобите се извършва на касите на библиотеката.

III. ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

 

Други видове библиотечни услуги

Единица мярка

Цена/ лв.

1.

Сканиране, заснемане с камера

1.1

Формат А4

1 страница

0.50

1.2.

Формат А3

1 страница

1.00

Над 5 страници – с предварителна заявка

Допълнителна обработка на сканираните документи със специализиран софтуер – по договаряне, в зависимост от сложността на операцията.

2.

Принтиране

 

 

2.1

Формат А4                             

 

 

2.1.1

черно-бял         

едностранно

0,10

2.1.2

черно-бял      

двустранно

0.20

2.1.3

цветно /илюстрация

едностранно

0.50

2.1.4

цветно/илюстрация

двустранно

1.00

2.2

Формат А3  

 

 

2.2.1

черно-бял                                        

едностранно

0.20

2.2.2

черно-бял                                       

двустранно

0.40

2.2.3

цветно

едностранно

1.00

2.2.4

цветно

двустранно

2.00

2.2.5

разпечатване на афиш

 

2.00

3.

Изработване макет на афиш/ покана*

 

5.00

4.

Ламиниране

 

 

4.1

Формат А4  

 

1.00

4.2

Джоб-плик

 

0.05

5.

Интернет достъп за учебни, образователни и социални цели ( до 1час)

 

безплатно

6.

Ползване на компютър за текстообработка, презентации и др. ( до 1час)

 

безплатно

*Изработване макет на афиш/ покана става след предварителна заявка

Цените на други услуги, извършвани в Регионална библиотека „Христо Смирненски”, са приети на Дирекционен съвет и влизат в сила от датата на утвърждаването им от Директора на библиотеката.

2. Заплащането се извършва на касите на библиотеката.