В помощ на библиотекаря

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ

Манифест на ЮНЕСКО и ИФЛА за публичните библиотеки

 

Нормативни документи:

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

НАРЕДБА № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд

КНИГА за регистриране на библиотечни документи

Акт за придобиване на библиотечни документи без съпроводителен документ

Протокол за инвентаризация на библиотечния фонд

АКТ за отчисляване на библиотечни документи от фонда на библиотеката

Схема на Сигнатурните и Каталожни индекси

Ревалоризация и деноминация

Основни библиотечни термини: