СТРУКТУРА

СЕКТОР ”КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧНИ ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ”

Комплексен отдел, в който се организира комплектуването и регистрацията на библиотечния фонд, библиотечна и автоматизирана обработка, поддържането на системата от каталози.
Поддържат се азбучни и систематични каталози и картотеки, разкриващи фондовете на библиотеката от различен аспект, както и електронен каталог, който е достъпен в локалната мрежа на библиотеката, както и в Интернет.

СЕКТОР “ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ЧИТАТЕЛИ”

КНИГОЗАЕМНА ЗА ДОМА
В отдела се извършва комплексно обслужване на читатели: регистрация на читатели, справка с каталози и картотеки, заемане на литература за домашно ползване. Малка част от фонда е на свободен достъп – предимно последни издания. Литературата от хранилищата се ползва след заявка на читателите.

ЧИТАЛНЯ №1 – ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Читалнята притежава богата колекция от речници, енциклопедии и справочна литература. Най-новите издания на книги по философия, икономика, литературознание, история и др., над 60 заглавия от централния периодичен печат, богата актуална картотека и картотека по литературознание са изложени на свободен достъп.
Библиотечните специалисти указват професионална помощ, свързана с търсене на информация в библиотечните масиви. Читалнята поддържа бюлетин “Хуманитарни науки”. На разположение на читателите са 10 компютри, чрез които се предоставя възможност за самостоятелно ползване на online каталог и на базите данни в локалната мрежа.

ЧИТАЛНЯ №2 – ТОЧНИ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ
Читалнята предлага ценни справочници в областта на естествените науки, математика, медицина, информационни технологии, селско стопанство и др., над 40 специализирани заглавия от централния и местния периодичен печат, тематична картотека и разнообразни препоръчителни списъци в помощ на читателите. Поддържа се бюлетин “Точни и приложни науки”. На разположение на читателите са 6-те работни станции, на които може да се ползва интернет, електронния каталог и информация от библиотечните масиви.

ЧИТАЛНЯ – “ИЗКУСТВО”
В специализираната читалня се намира богата сбирка от книги, справочници, албуми и около 10 периодични издания в областта на музиката, изобразителното изкуство, киното, театъра, спорта и архитектурата. Обособен е самостоятелен фонд от нотни издания. Голяма колекция от грамофонни плочи, CD и DVD, които се предоставят за домашно ползване. Студио “Музика” е обзаведено с необходимата техника за звукозаписи и слушане на музикални творби от богатата библиотечна фонотека. Извършват се писмени и устни справки.

СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФСКИ ОТДЕЛ
Справочно–библиографският отдел е информационен посредник между читателите и книжовното богатство. Предлага информационно издирване, предоставя библиографски и фактографска информация, извършва устни и писмени справки, а също и междубиблиотечно книгозаемане. Отделът координира издателската дейност на библиотеката – библиографски указатели и препоръчителни списъци.

КРАЕЗНАНИЕ
В отдела се комплектува, обработва и съхранява цялата литература за Хасковския край, книги и статии за региона, творби на местни автори. Всички заглавия от регионалния периодичен печат се съхраняват безсрочно. Извършват се устни и писмени справки, свързани тематично с Хасковския регион.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Обществено информационен център предоставя на своите читатели достъп до информационни услуги. В отдела се оказва помощ при търсене на информация във виртуалното пространство, извършват се копирни услуги.
Благодарение на финансиране по проект “ABLE” е поставено началото на богат фонд с информация за културата и историята на САЩ, както и чужди справочници и книги, които са на разположение на нашите читателите.

СЕКТОР “ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ - ДЕЦА”