Проект „Всички заедно”

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект „Всички заедно” към Агенция  за хора с увреждания по  Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. С Методиката се утвърждават процедурите за допускане до разглеждане, оценка и класиране на конкурсни предложения, чиято реализация е насочена към трудово включване на хора с трайни увреждания.

Проектът, на стойност 17 747 лв., ще позволи осигуряване на достъп , приспособяване и оборудване на едно работно място за лице с трайни увреждания на длъжност „Технически сътрудник”.

Kниговезки център

по проект „Всички заедно” към Агенция  за хора с увреждания

От края на 2018 г. в  Регионална библиотека „Хр. Смирненски” заработи книговезки център, оборудван със   специализирана техника на стойност над 9000 лв.

Центърът е реализиран благодарение на успешно приключилия проект „Всички заедно” към Агенция  за хора с увреждания по  Методика за отпускане на средства
за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Общата стойност на проекта е 17 747 лв. Бе изградено още достъпно тоалетно помещение и приспособено едно работно място за лице с трайни увреждания.