70 г. от излизането на бр. 1 на сп. „Библиотека“, 1954 г.

0
133

Списание „Библиотека” е продължител на списание „Библиотекар”, издание на Националната библиотека. Периодичното издание започва да излиза през 1954 г. като бюлетин на Държавната библиотека „Васил Коларов”(днес Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”). Целта и задачите на бюлетина са да осъществява връзката на Държавната библиотека „Васил Коларов” с тогавашните окръжни и околийски библиотеки и да помества в тяхна помощ теоретични и методични материали по библиотекознание.

През втората година бюлетинът получава името „Библиотекар”, като остава ведомствено издание и излиза отново в 10 книжки годишно. Тиражът му се увеличава на 1000 броя. През следващите десетилетия списанието търпи промени в името си, в обема си, в редакторския си състав и в начина на списването си. Негов съиздател става Комитетът за култура.

За своята 25-годишнина е наградено с орден „Кирил и Методий” – втора степен. Сътрудници на списанието и членове на редакционната колегия са най-известните представители на библиотечната, библиографската и информационната наyка у нас.

Списанието излиза до 1991 г. и след едногодишно прекъсване е подновено през 1993 г. с настоящото име – „Библиотека”.  Издава се в 6 книжки годишно. Въпреки превратноститe на политическите промени след 1989 г. и  материалните трудности списанието продължава да излиза. Сериозен принос за това имат ръководството на Националната библиотека, неговите автори, редколегия, потребители. Благодарение на подкрепата на библиотечната колегия, списание „Библиотека” днес е  утвърдено издание за библиотечна теория и практика.

Списанието е включено в „Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране“.

Като печатен орган на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, сп. „Библиотека“ подпомага читателите да получат достоверна научна информация по отношение на историята и настоящето на библиотечните и информационните науки, книгознанието и литературната история.