80 години от рождението на Илия Тодоров

0
18
На 31 май е роден Илия Тодоров – български литературен историк, текстолог, библиограф. Завършва „Българска филология” в СУ „Св. Климент Охридски” (1966). През 1967 преминава 6-месечен курс за библиотекари висшисти към Комитет за изкуство и култура. В периода 1968 – 1972 е аспирант по текстология в Институт за световна литература „М. Горки”, Москва. Защитава успешно дисертация на тема „Текстология на новата българска литература”. Специализира в Румъния. Работи като библиограф в Справочно-библиогр. и информационен отдел на НБКМ, научен сътрудник в Катедрата по българска литература в СУ, старши науч. сътрудник в Бълг. археографска комисия при НБКМ и в Институт за литература при БАН, ръководител на секция „Литературно изворознание и библиография”. Автор е на 150 публикации. Научните му интереси са в областта на Възрожденската литература и литературата след Освобождението. Съставител и редактор на издания за творчеството на българските писатели Христо Ботев, Иван Вазов, Константин Величков. Изследва Паисиевата история и единствения запазен ръкопис на Хр. Ботев. Илия Тодоров открива и публикува за първи път неизвестни материали на Неофит Бозвели, Найден Геров, Иван Вазов, Кузман Шапкарев и др.
По-значими негови трудове са: „Над Ботевия стих. Текстологични изследвания”, 1988 ; „Различният Ботев. Нов поглед върху творчеството на Хр. Ботев”, 1998 ; „Автентичният Ботев” (предговор), 1998