425 години от рождението на Рене Декарт

0
67

Рене Декарт (31.03.1596 – 11.02.1650) – бележит френски философ, математик, физик, физиолог. Декарт прави важни открития в много области на съвременното научно познание. Дълбоко вярвайки в силата на човешкия разум, той счита за необходимо да създаде нов, научен метод на познаване на света, да постави на мястото на сляпата вяра знанието, разума. Прибягва към „съмнението” като метод на разсъждение, чрез който може да  се избягват всякакви привични понятия и да се дойде до установяването на достоверни истини. Декарт се съмнява както в правилността на нашите представи за света, така и в съществуването на самия свят. Но съмнявайки се във всичко, философът прави своя известен извод  – „Мисля, следователно съществувам” (“Gogito, ergo sum”).  Декарт е родоначалник на „рационализма” в теорията на познанието. В логиката високо цени дедуктивния метод. Същевременно е и забележителен учен на своето време – физик и математик. Той полага основите на аналитичната геометрия, като въвежда координати на точка в равнината и разглежда уравнението на равнинна линия. По този начин въвежда понятието за променлива величина и функция. Дава формулировка на закона за съхранение на количеството движение и на закона за пречупване на светлината. Открива рефлекса като нервен механизъм на дейността на животните. Най – важни произведения на Декарт са: „Разсъждение за метода”(1637), „Метафизически размишления”(1641), „Начала на философията” (1644), „Трактат за светлината” (1664), „Правила за ръководство на ума” (1701).