Проект „Регионална библиотеката „ Хр. Смирненски” – център за традиции и иновации- 2021

0
298

През  2021 г. Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект „Регионална библиотеката „ Хр. Смирненски” – център за традиции и иновации , финансиран от Министерството на културата за подпомагане регионалните дейности.

Основните цели на проекта са утвърждаването на Регионална библиотека “Христо Смирненски” като модерен регионален културно – информационен институт за местната общност, на база рационалното използване на традиционни похвати и модерни технологии в областта на събирането, разкриването, съхраняването и предоставянето на библиотечно-информационни ресурси  и услуги за широк кръг потребители. Внедряване на нови технологии и  създаване и поддържане на автоматизирана библиотечно – информационна система. Опазване, съхранение и предоставяне за ползване на литературното наследство на региона, чрез дигитализация на краеведски  колекции. Повишаване на професионалното образование и квалификация на библиотечните специалисти от региона, чрез извършване на координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност

За реализацията на целите ще бъдат извършени следните дейности: Изработване на секция Дигитална колекция „Обществени библиотеки Област Хасково” към каталога на РБ. Инсталиране на работна станция за обработка на RFID тагове. Провеждане на три обучения и експертно-консултантска дейност по места. Краеведски работни срещи с регионалните библиотеки в Смолян и Кърджали, партньори в проекта. Закупуване на три библиотечни стандарта.

Стойността на проекта е 4111 лева.