ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

0
723

На 9 юли 2021 г. Регионална библиотека „Христо Смирненски”-Хасково бе домакин на семинара „Достъпен туризъм за всички”, организиран в рамките на проект № CB005.2.23.003 „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм” /Cross-border Network for Accessible Tourism/, финансиран по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България- Турция 2014-2020.

Присъстваха Милка Костова – председател на Сдружение „КИФУ”, главни експерти от Община Хасково, служители на Областна администрация и Сметна палата, представители на медии, служители на ДЦПДУТС, ДЦДМУ, ДЦПЛУ, Регионалната библиотека, Регионалния исторически музей и Туристическия информационен център, екскурзоводи, учители от гимназията по туризъм, ученици и други участници. От турска страна, гости бяха Ерджан Динклер – председател на Асоциацията на хората с увреждания – клон Киркларели и представители, Шюкрю Бойраз– председател на Асоциацията на хората с увреждания в Турция и представители, членове на градската община, преподаватели в Университета по туризъм  в Киркларели и други участници.

По време на семинара бяха представени следните теми:

  • „Забележителностите на Хасково” – Митра Тодорова от ТИЦ-Хасково, представи най-емблематичните културни, исторически и спортни обекти и места, както и личности на територията на община Хасково.
  • „Природни, културни и исторически забележителности в Хасковска област – състояние и достъпност” – Милен Вълчев от РИМ-Хасково, представи с кратка историческа справка и снимков материал следните обекти: Мезешка крепост, Светилище на нимфите и Афродита, Долменът край с.Хлябово, менхира Чучул камък, тракийската гробница край с.Мезек, Ески джамия, манастира „Св. Атанасий”, Исторически музей – Димитровград.
  • „Достъпен туризъм в Турция” – Шюкрю Бойраз – председател на Асоциацията на хората с увреждания – Турция, представи усилията на сдруженията в Турция за решаване на проблемите на хората с увреждания, свързани с достъпността, подробно представи проблемите на хората с увреждания и нуждите им, какво е достъпно за тях и какво правят властите, подчерта, че Асоциацията активно комуникира с местната и централната власт и посочва проблемите, очаква решаването им и следи за изпълнението.
  • „Подготовка на материали, според потребностите на хората с увреждания” – Христо Добрев – ЦПО към „КОМП-Добрева и съдружие”, представи основни препоръки за изготвяне на печатни материали, електронни документи и презентации, относно елементи като вид шрифт, големина на шрифта, цветове, вид хартия, съвместимост на електронните документи с електронните четци, съдържание, описателни заглавия, субтитри, аудио с текст и др.
  • „Споделено” – Мария Драгиева – туристически гид, представи своя опит като гид при пътувания из страната и посещения на обекти, предлагащи достъп и за хора с увреждания, както и срещнатите проблеми с достъпността.
  • „Трансгранични връзки – проекти на Регионален исторически музей – Хасково” – Пенко Добрев – директор на РИМ-Хасково – представи три проекта на музея по програмата за трансгранично сътрудничество, предлагащи услуги и достъпност за хора с увреждания – обновяване на зала „Археология”, проект „Културна съкровищница” и „Cross-Thrace Connection”. В близките месеци по предстоящ проект с АХУ, се очаква музеят да стане напълно достъпен за хора с увреждания.
  • „Проекти на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Хасково в помощ на хората с увреждания” – Надежда Стамова-Сотирова – РБ „Христо Смирненски”, представи реализираните проекти за осигуряване на достъпна среда в сградата на библиотеката – изградени външна рампа, външна врата с фотоклетка, асансьор, санитарни помещения, създаване на Книговезки център с открито 1 работно място за лице с трайни увреждания, създаване на дигитално съдържание за представяне на културно и книжовно наследство по проект за трансгранично сътрудничество „Хасково и Одрин – културно-исторически дестинации”, закупуване на специализирана асистираща технология и софтуер за работа на компютър за лица с двигателни увреждания по настоящия проект „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм”.
  • „Демонстрация на устройството за контрол с поглед” – Дияна Каменова, РБ „Христо Смирненски”, представи нагледно и стъпка по стъпка как се работи с асистиращата технология – камерата на устройството следи погледа и прави калибрация между очните движения и софтуера, след което, с вече настроения софтуер, е възможно потребителят да работи на компютъра, използвайки само движението на очите си.
  • „Потенциал за развитие на достъпен туризъм в Хасковска област” –Боряна Николова, РБ „Христо Смирненски” – представи кратко определение за достъпен туризъм, целеви групи, актуалност в европейски план, основните елементи за достъпност в туризма по отношение на среда, информация и услуги, какво е нивото на достъпност в областта на база тези основни елементи и какво още трябва да се постига като достъпност. Потенциал за развитие съществува, поради богатото културно-историческо и природно наследство и работата по проблемите на достъпността. Посочени бяха няколко насоки за развитието на достъпния туризъм в областта, както и примери за различни решения за осигуряване на достъпност, базирани на чуждия опит.

Семинарът завърши с дискусия между българските и турските представители на Сдружението и Асоциацията на хората с увреждания.

Семинарът „Достъпен туризъм за всички” успя да представи информация относно достъпните туристически обекти, да очертае проблемите на достъпността в региона, да обърне внимание върху нуждите на хората с увреждания не само за физически достъп, но и за достъп до актуална, надеждна и релевантна информация, на базата на която те да могат да планират и осъществят своето пътуване, както и от адаптирането и предлагането на достъпни туристически услуги. Подчерта се изключително важната роля на неправителствения сектор и гражданите за отстояване правата на хората с увреждания пред властите, както и изискването за осигуряването и спазването им.

Партньорството между Сдружение „КИФУ”-Хасково и Асоциацията на хората с увреждания – клон Киркларели ще продължи и по посока развитието на достъпния туризъм в трансграничния регион и предоставяне на възможност за достъпно пътуване на по-голям брой туристи с нужда от специфичен достъп.

 

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект № CB005.2.23.003 „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм», съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програмата Интеррег- ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Регионална библиотека „Христо Смирненски” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.