Пресконференция по проект България и Турция

0
105

РБ „Хр. Смирненски”, Хасково спечели проект „Хасково и Одрин – културно-исторически дестинации“ съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България –Турция 2014-2020.  По приоритетна ос 2. Устойчив туризъм. Проектът стартира на 20.03.2017 г. с подписване на договора.
Партньор от Турска страна е Фондация на Тракийски университет, Одрин.

Субсидията по договора е на стойност 93 460,80 €.
Срокът за изпълнение на проекта е 15 (петнадесет) месеца.
Цел на проекта е насърчаване на междукултурния диалог. Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в трансграничните райони, чрез дигитализиране на културно-историческо наследство и подобряване достъпа до него чрез широко използване на новите технологии.
Ще бъде създаден  триезичен уеб сайт на проекта, с мобилна версия и профил на проекта в социалните мрежи.
Ще бъде изработена дигитална туристическа карта, указваща местата от Хасково и Одрин, които са показани на дигитализираните картички. По този начин туристите ще имат възможност да се ориентират по-лесно и да откриват физическите места на дигитализираните обекти в сайта.
Самите дигитализирани обекти ще бъдат обособени в отделен каталог, съдържащ цялата информация за обектите. каталогът ще дава възможност за търсения по различни признаци.

  • Ще се създаде триезична онлайн готварска книга с рецепти, характерни за региона.
  • Ще бъде издаден и книжен вариант на каталога.
  • Книжен вариант на готварската книга.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, Хасково и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.