Обществени празници, тържества, събори

0
47

Темата днес бе посветена на празниците, тържествата и съборите с обществен характер, които са се провеждали в Хасково от края на ХІХ в. до средата на ХХ век. Бяха представени промените, които настъпват в празничната система на българите и изместването на религиозно-обредните традиции от повече национални и официални празници. Беше споменат местният хасковски принос към обществените празници – провежданите местни събори в града и околностите. Децата бяха натоварени с творческата задача да създадат „Проект Нов Празник”, като измислят име на своя празник, нарисуват лого, изберат какъв вид ще бъде, определят защо трябва да се празнува, посочат от кого и как ще се отбелязва и накрая презентират своя празник.