FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Правила за обслужване на читатели

   Чл.1. Тези правила уреждат взаимоотношенията на читателите с Библиотеката – културно-информационен институт с нестопанска цел, който събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния си фонд.

 
 Чл.2. /1/. Библиотеката осигурява на всеки гражданин равноправен достъп до информация, независимо от раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа насоченост, лично и обществено положение или имуществено състояние.
         /2/. Библиотеката осигурява безплатно основно библиотечно-информационно обслужване на своите читатели.
/3/. Библиотечно-информационните услуги, които изискват допълнителни материално-технически разходи, се заплащат по ред и начин, отразени в ценоразпис и чрез заповед на директора. (Закона за закрила и развитие на културата, чл.4, ал.2, т.1,2 и ПМС № 153/ 28.07.2000 г., ПМС № 80 / 07.04.2006 г.).
Чл.3. /1/. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, за което трябва да се регистрира като неин читател.
/2/. При регистрацията си читателите заплащат еднократна годишна такса, чийто размер е посочен в Ценоразпис за платените услуги на библиотеката.
/3/. Пенсионери, ученици и лица в неблагоприятно социално положение заплащат намалена годишна такса, посочена в Ценоразпис.
/4/. Не могат да бъдат регистрирани като читатели гражданите, имащи задължения към библиотеката към настоящата година.
/5/. В библиотеката се спазват следните изисквания при записването на читателите :
А. Пълнолетните граждани се записват чрез представяне на личната си карта;
Б. Деца и юноши от 6 до 15 навършени години се записват с паспорт на родител или настойник;
В. За деца под 6 годишна възраст, библиотечни материали и други библиотечни услуги могат да получават само родителите или настойниците, след като се регистрират като читатели;
Г. Престарелите и болни граждани могат да се регистрират като читатели и да ползват услугите на библиотеката чрез свои близки, като ги упълномощават писмено;
Д. Срочнослужещите ползват библиотечните материали само в читалните на библиотеката.
Забележка: В други случаи ползването на библиотеката става само с разрешение на нейното ръководство.
 При промяна в адреса на местоживеене, читателят е длъжен да уведоми библиотеката.
Чл.4. При регистрирането читателите се информират за: видовете услуги, които могат да получат в библиотеката;
 мястото и реда на получаването им; задълженията и отговорностите, които поемат спрямо нея, съгласно разпоредбите на тези правила.
Чл.5. Читателите на библиотеката имат право да ползват следните видове услуги :
/1/. Да заемат библиотечни документи за дома или в библиотеката чрез съответните звена за обслужване : заемна за дома, читални, специализирани отдели или чрез други форми, осъществявани от библиотеката.
/2/. Да получават библиотечни документи от други библиотеки, извън населеното място, съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечно заемане в страната и чужбина.
/3/. Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционни методи или по електронен път, указания за използване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на литература по интересуващите ги въпроси и др.п.
/4/. Да използват справочния апарат на библиотеката чрез електронни и традиционни каталози, картотеки, справочно-библиографски фонд или автоматизирани системи.
/5/. Да използват интернет за образователни, социални и научни цели .
/6/. Право на ползване на компютрите има всеки читател след представяне на валидна читателска карта.
/7/. Времето за непрекъснато ползване на компютър от един читател е до 2 часа, първият от които е безплатен. След изтичане на времето е възможно удължаване, при липса на други чакащи потребители. 
/8/. Компютрите са на разположение на потребителите в рамките на работното време
/9/.Читателят може да ползва библиотечните технически средства за прослушване на записи, гледане на видеофилми, диапозитиви и диафилми, за изготвяне на звукозаписи, видеозаписи, за четене на микроформи и др.
/10/. Да участват в провежданите от библиотеката инициативи.
Чл.6./1/.Читателите могат да вземат за дома едновременно не повече от 10 броя библиотечни материали, като в това число влизат и презаписаните.
/2/. Читателите не могат да заемат за дома скъпи и ценни библиотечни документи, както и документи, получени по междубиблиотечно и международно заемане.
Чл.7./1/. Срокът на заемане за дома на библиотечните материали е 20 дни. За сведение на читателите, срокът се отбелязва на книжния вариант на електронния читателски картон .
          /2/. Срокът на заемане за дома може да бъде удължен по искане на читателя само, ако заетите библиотечни материали не се търсят в момента от други читатели.
/3/. Читателят има право да даде заявка за търсена от него книга и в срок до 3 дни да ги заеме за дома. Заявените и ползваните в читалните документи се ползват до 3 дни. 
Чл.8./1/. Библиотекарят вписва в електронния картон на читателя заетите за дома библиотечни документи. За ползваните в читалнята  материали, читателят сам попълва заемна бележка и се подписва. При връщане на заетите материали, библиотекарят трябва да ги провери и да въведе по съответен начин информация, че са приети обратно в библиотеката.
/2/. Читателите имат право да ползват изложените на свободен достъп броеве от получавани през годината вестници и списания, както и документи от подръчните и справочните фондове в читалните, като попълват и за тях заемна бележка.
Чл.9. На основание Наредбата за опазване на библиотечните фондове, читателите поемат задължения, чието изпълнение води до материална отговорност или до отнемане правото им да ползват услугите на библиотеката за определено време по преценка на ръководството на библиотеката.
 Читателите са задължени :
/1/. Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат като подчертават текста и правят бележки по него; да пазят CDи DVD, магнетофонните ленти фонокасетите, диафилмите, диапозитивите и други видове библиотечни документи.
/2/. Да преглеждат заетите библиотечни материали при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху документа.
3/. Да връщат заетите библиотечни материали в срок, определен от ръководството (чл.7./1/) и отбелязан на заемната бележка и читателския картон.
 /4/. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
          /5/. Да не отстъпват другиму ползването на заетите библиотечни материали и да поправят вредите, ако са направени такива по време на ползването им.
6/. Преотстъпването на читателската едногодишна карта на друго лице, ще бъде най-строго санкционирано с лишаване от права за ползване на библиотеката.
/7/. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката и с поведението си да не смущават работата на останалите ползватели и библиотекарите.
При работа с компютърната техника и ползване на интернет не се разрешава:
             /8/. Теглене на софтуер, филми, музика и други материали, нарушаващи авторските права;
/9/.Инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталирания софтуер;
/10/. Разглеждането на сайтове, съдържащи порнография или насилие.
Забележка: На всеки компютър има инсталиран филтър, който ограничава достъпа до някои сайтове с
непозволено съдържание.
/11/. Използването на предоставената от Библиотеката техника за комерсиални цели;
/12/. Включването на личните компютри в библиотечната мрежа.
/13/. Дежурният библиотекар е упълномощен да следи за спазването на правилата и да предприеме незабавни действия при констатиране на нарушение.
/14/. При нарушаване на някое от тези правила, достъпът на читателя до Информационния център се прекратява незабавно. При повторно нарушение потребителят се лишава от достъп до Информационния център за срок от 6 месеца.
/15/. Петнадесет минути преди края на работния ден потребителите преустановяват работа на компютрите. 

 Чл.10. Когато читателят не върне или не презапише заетите библиотечни документи в определеният от библиотеката срок, той заплаща сумата от 0.25 лв., като тази сума расте прогресивно за всяко напоминателно писмо.
Чл.11. Когато читателят повреди заетия библиотечен документ до такава степен, че го направи негоден за ползване или не може да го върне, защото го е загубил, или по друга причина, той трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие, или да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на библиотечния документ по пазарни цени. Освен обезщетението се начислява и предвидената от чл.10 сума за закъсненията.
Чл.12./1/. Когато читателят получи предизвестие с обратна разписка за връщането на просрочени библиотечни материали, той е длъжен в срок от два месеца от датата на получаване на предизвестието, да ги върне. В противен случай спрямо читателя се прилагат мерките, посочени в чл.34 от Наредбата за опазване на библиотечните фондове.
/2/. Когато читателят не получи предизвестие за връщане на просрочени библиотечни материали по независещи от библиотеката причини (променен адрес и др.п.), спрямо него се прилагат същите мерки, но не по-рано от два месеца след връщането на предизвестието и обратната разписка.
 
Чл.13./1/. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи или не заплати предвиденото обезщетение в чл.11 от настоящите Правила за обслужване на читателите и Наредбата за опазване на библиотечните фондове, библиотеката се снабдява с изпълнителен лист по реда на чл.242 във връзка с чл.237, буква “В”от Гражданския процесуален кодекс.
/2/. Въз основа на изпълнителния лист, библиотеката образува изпълнително дело.
Чл.14. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.
Чл.15. Настоящите Правила за обслужване на читателите в библиотека “Христо Смирненски” – Хасково, са разработени съобразно Типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от Министерството на културата и съобразени със спецификата на библиотеката.
Чл.16. Настоящите Правила за обслужване на читателите отменят досега действащите и влизат в сила от 01.03.2012 г.  и подлежат на промени.