FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "ПЕНЬО ПЕНЕВ" – ДИМИТРОВГРАД

 


 

Градска библиотека „Пеньо Пенев” е открита на 12 юли 1953 година. Първоначално за основа на книжния й фонд са послужили 5000 тома книги, постъпили като дарения от библиотеки, предприятия, обществени организации и граждани, не само от града, но и от цялата страна. В годината на създаването й са регистрирани 600 читатели и са раздадени 4 700 тома литература.
Градска библиотека издирва, съхранява и предоставя за ползване краеведска информация. Тя е архив на местния периодичен печат. Всичко това е показателно за непрекъснатото й укрепване и утвърждаване като водещ културен институт.

Последното десетилетие за библиотеката е време на въвеждане на нови модерни технологии. Автоматизацията на библиотечните процеси започват през януари 1999 г. с един компютър за обработка на новонабавената литература. В момента действа автоматизирана библиотечна мрежа с 11 работни станции на всички работни места и 3 потребителски компютъра за читатели. Автоматизирани са всички библиотечни процеси. Инсталиран е ИНТЕРНЕТ с 24 часов неограничен достъп за служители и читатели. Фондът притежава над 250 000 библиотечни единици.
Предизвикателството на XXI век е библиотеката да се утвърди като местен обществен център за информация. Началото е поставено с участието ни в българо-американския проект АВLЕ: “Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги”, спонсориран от Департамента на САЩ. Библиотеката е една от малкото в Югоизточна България, включени в проекта на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. До края на 2010 г. се очаква по програма „Глобални библиотеки – България” културната институция да получи 10 нови компютърни конфигурации за читателите.
Библиотеката е колективен член на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Библиотеката организира културни прояви със специфичен обществен отзвук. Традиционно е участието в организирането на „Димитровградските дни на поезията” – издаване на библиографска справка за поредния носител на националната литературна награда „Пеньо Пенев” и домакинство на основната среща на поета – носител на наградата с гражданите и гостите на града. Всички важни дати и събития в обществения живот на града и страната се отбелязват с организиране на изложби, срещи с видни творци на науката и културата, представяне на новоизлезли книги на местни автори и автори с национално значение. Много от тези прояви се провеждат в сътрудничество с другите културни институти в града. От началото на септември 2010 г. в Детския отдел на библиотеката стартира проект „Приказките на баба”, съвместно с фондация „Подари усмивка”.

Градска библиотека “Пеньо Пенев” е първостепенен и неоспорим по значимост културен институт в Димитровград, защото е налице най-главното – обществената потребност от нейната пълноценна дейност.

ПРИОРИТЕТИ НА БИБЛИОТЕКАТА СА:

Комплектуване, съхраняване и организиране на библиотечните фондове - книги, периодични, графични, нотни издания и звукозаписи, на български и чужди езици.

Разпространяване на книжни и некнижни носители на информация за задоволяване потребностите на читателите.

Справочно - библиографско и информационно обслужване.

Издирване, съхраняване и предоставяне за ползване на краеведска информация. Архив на местния периодичен печат.

Издателска дейност.

Автоматизация на библиотечната дейност.

Участие в програми и проекти, провеждани и финансирани от различни национални и международни организации и фондации.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЛНИК — ПЕТЪК: 8:30—18:00

СЪБОТА: 8:30—12:30

Директор: Петко Каневски

6400 Димитровград

ул. “Св. Климент Охридски” № 7

тел.: 0391/ 6 04 35

тел.: 0391/ 6 69 56

e–mail: libdg@mail.bg

www.libdg.com

                     http://biblioteka.dimitrovgrad.bg