FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Библиографии

 
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ ХР. СМИРНЕНСКИ”
 
К Р А Е З Н А Н И Е
 
 
Нестор Марков
Био-Библиография
 ХАСКОВО, 2017
    
Настоящата библиография се издава по повод двоен  юбилей  -  180 години от рождението и 100 години от  смъртта  на  Нестор  Марков.
Включени са публикации от него и за него в книги, сборници и периодичния печат.
Материалите са подредени  хронологично азбучно. За улеснение на читателите има   приложени Именен   показалец   на авторите и Показалец на източниците.
Основни източници за съставянето на библиографията са : краеведските картотеки, електронния  каталог и  de visu прегледани    източници.
Библиографията е предназначена за широк кръг от читатели, интересуващи се от книжовното и  духовно наследство на Нестор Марков.
Със същото предназначение и по  същата  тема  е  и  изданието на  Регионална библиотека „Хр. Смирненски” „ Нестор Марков.  Био - библиография”, включваща  материали публикувани  до  2006 година.
 
 
Съставител: Ваня  Вайчева
Редактор : Кирилка Страшникова
 
 
 
 
 

 

 

 

 По повод 135 г. от рождението на известния хасковски книгоиздатeл Ал. Паскалев , РБ "Хр.Смирненски" издаде био-библиография за основателя на модерното книгоиздаване в България.

 

 

 Дигитална 

 БИБЛИОГРАФИЯ

 

 


 

 

ОБЩИНА   ХАСКОВО

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ ХР. СМИРНЕНСКИ”

К Р А Е З Н А Н И Е

 

 

И В А Н     Ч А У Ш Е В

БИО - БИБЛИОГРАФИЯ

 ХАСКОВО, 2015

 

Иван Чаушев е поредният носител на Голямата награда на Община Хасково на името на Александър Паскалев.

            Настоящата био- библиография обхваща голям  период от

творчеството на автора, но не претендира за пълнота.

            Хронологичният   принцип на подреждане на материала дава възможност да се проследи творческото израстване на  актьора и художника.

            Библиографията включва публикации от него и за него в книги, сборници и периодичния печат. Има приложен авторски показалец.

            Основните източници за съставяне на библиографията са:

краеведските картотеки на РБ „Хр. Смирненски”, краеведският фонд на библиотеката, Българска национална  библиография, Серия 5 и 6 и личният архив на автора. De viso са прегледани

периодични издания, притежавани от библиотеката.

            Библиографията е предназначена за библиотекари и широк

кръг от читатели, които се интересуват от творческото наслед-

ство на артиста и художника Иван Чаушев.

 

Дигитална Био-библиография

ИВАН ЧАУШЕВ