FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Услуги

  ТАКСИ ЗА БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ


  На основание РЕШЕНИЕ № 51 от 03.02.2012 г. на  Общински съвет – Хасково
 и Решение № 2 от 28.02.2012 г. на Дирекционен съвет при РБ “Хр. Смирненски”
Считано от:    01.04.2012 г.

1.  ИЗДАВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКИ КАРТИ
 Семейна  (2 + 1)                                            12.00 лв.
 За една година                                                7.00 лв.
 За ученици                                                      4.00 лв.
 За пенсионери до 70 год. възраст              2.00 лв.
 За ученици до 7 клас                                    3.00 лв
 Временна – за 1 ден (само за читалня)     0.50 лв.
            Забележка:  изгубена от читателите  читателска карта се заплаща   0.50 лв.

2МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ ( МЗ и ММЗ)
 Междубиблиотечно заемане в страната             1.00 лв. + пощ. разходи
 Международно междубиблиотечно заемане    1.00 лв. + пощ. Разходи

3. ЗАПИС ОТ ГРАМОФОННА ПЛОЧА И АУДИО КАСЕТА
 До 30 минути                                                            1.00 лв.
 Над 30 минути                                                           2.00 лв.

4. ПИСМЕНИ БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ
 За преглеждане на 1 год. от указател на бълг. език        0.50 лв.
 За преглеждане на 1 год. от указател на чужди езици   1.00 лв.
 За преглеждане на каталог и непериодичен библио-
графски указател                                                                        1.50 лв.

5.  ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП /за учебни цели/ - безплатен
Желателно е читателите да не ползват интернет достъп повече от 1 час на ден

6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪР ЗА ТЕКСТООБРАБОТКА
 За читатели на библиотеката (безплатно)        само    консумативи.
 За еднократни потребители                                0.50 лв./час + конс.

7. ЗАПИС НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪРХУ  CD или  DVD
 С носител на клиента – проверка и форматиране         0.50 лв.

8. СКАНИРАНЕ НА ДОКУМЕНТ   А4 , А3 - черно/бяло
 На текст                                                           0.50 лв./стр. + конс.
 На илюстрация                                              0.70 лв./стр. + конс.

9. РАЗПЕЧАТВАНЕ – ФОРМАТ   А4
 На текст                                                                                 0,10 лв./стр.
 Библиографска справка за страница                             0,15 лв.
 На текст с илюстрация                                                      0,30 лв.
 На илюстрация                                                                    0,50 лв.
    РАЗПЕЧАТВАНЕ – ФОРМАТ  А3 - черно/бяло
 На текст                                                                                  0,20 лв./стр.
 На текст с илюстрация                                                        0,30 лв.
 На илюстрация                                                                     0,50 лв.


10. КОПИРАНЕ на документи от фонда на библиотеката
 Формат А4 едностранно                                                     0,05 лв.
 Формат А4 двустранно                                                       0,07 лв.
 Формат А3 едностранно                                                     0,10 лв.
 Формат А3 двустранно                                                       0,15 лв.


Читатели над 70 год. възраст, лица в неравностойно положение и лица с физически
увреждания – ползват всички библиотечни услуги безплатно.