FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Проекти

 

 

 

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” е водещ партньор в изпълнение на проект „Хасково и Одрин – културно исторически дестинации”, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ ИПА за ТГС България Турция 2014-2020г.”.

 

По покана на партньора от турска страна , Фондация към Тракийски университет, в Одрин се проведе семинар за запознаване с добрите практики в сферата на издирването, обработката, дигитализацията, авторското право на обекти на културното и историческо наследство, както и работа със специализирано оборудване:

На семинара присъстваха освен представители на екипа и специалисти в тази област на партньорите от Турция-Тракийски университет и други служители на библиотеки, читалища и други културни институции от България, с които обменихме опит и добри практики с цел повишаване на експертизата и капацитет за работа в тази сфера:

 

 

 

Посетихме библиотеката в Тракийския университет, където се запознахме с цялостната дейност по движението, опазването и почистването на всички налични там книги, ръкописи и други художествени и културни ценности:

Посетихме и офиса на фондацията, където се намира и закупеният бук скенер по настоящият проект, както другата техника.  Целият семинар протече със строго организиран дневен ред и програма за двата дни, с отделни презентации от двете страни. Обмениха се много полезни и добри практики за опазване и съхранение на културното наследство:

Работата в Одрин бе изключително ползотворна по отношение на изпълнението не само на проекта, но и в бъдещата ни дейност за опазване и дигитализиране на културното наследство. Оценката от посещението е отлична.

 

 

 

ПРОЕКТ „Е-skills for E-inclusion“

 

                  

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за изпълнението на проект Е-skills for E-inclusion, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда. Проектът се изпълнява в партньорство с 5 организации от Северна Ирландия, Испания, Италия и Румъния и е финансиран със средства от Европейската програма Еразъм+.

В българския екип за изпълнение на проекта участват ИКТ специалисти от още 3 регионални библиотеки:

РБ „Христо Ботев“ – Враца

РБ „П.Р. Славейков“ – Велико Търново

РБ „Стоян Чилингиров“ – Шумен

 Повече информация за проекта и неговото изпълнение може да намерите на страницата на Фондация „Глобални библиотеки – България“. http://www.glbulgaria.bg/bg/node/31318

 

 


 

 

Проект „Обществената библиотека- достъпно място за всеки”

на  Регионална библиотека „Хр. Смирненски” 

 

   Проектът „Обществената библиотека- достъпно място за всеки” на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” бе одобрен по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения за осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти, финансирани от Агенцията за хора с увреждания на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Предвижда се реконструкция на входни врати, премахване на препятствия и реновиране на вътрешно пространство. Субсидията е на стойност 14167 лв.

 

 

 

 

Проект България и Турция

 

Регионална библиотека  „Хр. Смирненски”- Хасково, в лицето на директора Кирилка Страшникова, получи договора си за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество  Интеррег България – Турция на церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

33 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция получиха безвъзмездна финансова помощ

 

 Тръжна процедура

Регионална библиотека "Христо Смирненски" - гр. Хасково в качеството си на партньор по проект "Хасково и Одрин - културно-исторически дестинации", проект № CB005.1.23.044, финансиран от програма Интеррег - ИПП Трансгранично сътрудничество България - 2020,

Стартира тръжна процедура с референтен номер CB005.1.23.044-01 (B2), наименование на търга "Доставка и инсталиране на оборудване за цифровизация на книги". Тръжното досие може да бъде видяно тук:

 


 

 

 
Фондация „Глобални библиотеки България”

 

 

 конкурс „Библиотеката–активен участник в обществения живот”-2016 г.
 
Проект" Кой чисти в природата? "

 https://www.library-haskovo.org/priroda/

 

Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ спечели проект Кой чисти в природата?" в Конкурс за малки проекти, 2016 г.на Фондация Глобални библиотекиБългария :Библиотеката – активен участник в обществения живот“, договорРД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.
          Проектът ще бъде реализиран в партньорство с:
Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие”, гр. Хасково, ОУ „Христо Смирненски”, гр. Хасково и НЧ „Н. Й. Вапцаров-1961”, гр. Маджарово.
          Размер на безвъзмездното финансиране по договор № МК-ДБФ-22/15.09.2016 г. е 3050 лв. със задължително съфинансиране от 20%.
          Целите на проекта:
          1.Изграждане у младите хора на устойчива екологична култура, отговаряща на един нов вид гражданство – европейското.
          2. Възпитаване на отговорно поведение към природата, процесите и явленията в нея, ангажираност към проблемите на опазване на околната среда и готовност и инициативност за включване и провеждане на различни екоакции.
          Целите са в унисон с една от основните функции на обществените библиотеки – образователната.
           Дейностите по проекта ще продължат до 30.04.2017 г. Ще бъде проведено обучение на ученици от клуб “Земляните“ при ОУ „Хр. Смирненски“, гр. Хасково и от СОУ ”Д.Маджаров”, гр. Маджарово, с цел получаване на познания за начина на функциониране на природните екосистеми и устойчивостта в природата, насърчаване инициативността у децата за включване в различни екоинициативи.
          Сред основната целева група ще се организира конкурс за рисунки/фотографии „Чистачите в природата и при хората“, посветен на лешоядите и въздействието на човешката дейност върху тях.
          Ще бъде организирано посещение на деца от Хасково и Маджарово в Природозащитния център в Маджарово за наблюдение и запознаване с лешоядите и други редки птици.
          В двете библиотеки ще бъдат подредени тематични изложби от книги, посветени на екологията, рисунки и фотографии от конкурса.Предвидено е изработване интернет страница и профил във Фейсбук на проекта, както и книжка със защитените животински и растителни видове в хасковски регион.       

След приключване на проекта, сайтът ще се превърне в една информационна платформа, където наред с интересни факти по екология, полезни за обучението в клубните форми ще бъдат публикувани новини за предстоящи екосъбития и друга полезна информация.