FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Проекти

Проект „GENERATION CODE

От 28 февруари Регионална библиотека „Хр. Смирненски”- Хасково стартира обучения по програмиране с използване на робота Финч по проект „GENERATION CODE”, към Фондация „Глобални библиотеки – България“. Целта на проекта е децата по достъпен и забавен начин да направят своите първите стъпки в света на  програмирането, да насочи техния интерес към компютърните науки и  усъвършенстване на дигиталните им умения, което ще даде възможност за бъдещото им професионално развитие. Библиотеката получи като дар още 5 робота Финч от Посолството на САЩ в България.
В рамките на проекта, в НЧ „Братолюбие- 1884” , гр. Любимец бяха обучени  12 участници  от ОУ„Захари Стоянов” и ОУ „Хр. Ботев”. Идеята е детската аудитория от малките населени места да се докоснат до света на програмирането и да получат основни дигитални умения, чрез роботите Финч . Продължителността на обучението е 30 учебни часа и  включва първи познания по програмиране , създаване на работещ код и анимации, идеи за игри и интерактивни истории, умения които развиват креативността, логическото и алгоритмично мислене . Обучител по проекта е инж. Огнян Генов – Аналитик компютърни системи и мрежи в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”.

 


Предвижда се курсът да завърши с решаването на задача в края на месец март, а най-добре представилите се ученици ще имат възможността да участват в пролетен лагер за напреднали по програмиране. 


Обученията се провеждат в рамките на грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмиране.

 

 

 


 


Абонаментът за 2019 г.

на периодични издания (вестници, списания, бюлетини) и електронни ресурси извършен с финансовата подкрепа на Община Хасково, по наредба за финансиране от собствени приходи на културни институти на територията на общината.

 

 


 

 Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2018 г.

 

 

 

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект на стойност 8200 лв. към МК за обновяване на библиотечния фонд по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2018 г.

 

 

 

 

 


 

Kниговезки център

по проект „Всички заедно” към Агенция  за хора с увреждания

От края на 2018 г. в  Регионална библиотека „Хр. Смирненски” заработи книговезки център, оборудван със   специализирана техника на стойност над 9000 лв.

 

 Центърът е реализиран благодарение на успешно приключилия проект „Всички заедно” към Агенция  за хора с увреждания по  Методика за отпускане на средства
за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

  


Общата стойност на проекта е 17 747 лв. Бе изградено още достъпно тоалетно помещение и приспособено едно работно място за лице с трайни увреждания.

 

Проект „Всички заедно”

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект „Всички заедно” към Агенция  за хора с увреждания по  Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. С Методиката се утвърждават процедурите за допускане до разглеждане, оценка и класиране на конкурсни предложения, чиято реализация е насочена към трудово включване на хора с трайни увреждания.

Проектът, на стойност 17 747 лв., ще позволи осигуряване на достъп , приспособяване и оборудване на едно работно място за лице с трайни увреждания на длъжност „Технически сътрудник”.

 

 

 


 

 

Проект „Библиотека- тийнейджъри – книги”

 

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” спечели проект  „Библиотека – тийнейджъри – книги”, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки - България”  в Конкурс за проекти  , 2018 г. „Библиотеката – активен участник в обществения живот”.

Целта на  проекта е да подпомогне развитието капацитета на РБ „Христо Смирненски“ за предоставяне на нови услуги, отговарящи на актуалните потребности на младото поколение. Да насърчи комуникацията с младите хора от Хасково чрез обособяване на тийн зона в библиотеката, оформена по техен вкус и с тяхно участие, с бърз безжичен интернет. Целевата група се състои от 20 младежи, от  клубовете по творческо писане и по журналистика към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”-Хасково. Младите творци сами ще направят блог, където ще публикуват свои творби, изготвени от тях анотации  и видео материали , свързани с книгите и четенето. Учениците  ще участват в комплектуване на новите заглавия за тийнейджъри, постъпващи в библиотеката.

Общата стойност на проекта е 3 983 лв. със 790 лв. собствено участие.

 

 

 

Работна среща на учениците от ЕГ „Асен Златаров”, Хасково в зоната за тийнейджъри в Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, изградена по проект „Библиотека- тийнейджъри – книги”.

 

 

  

 

 Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерството на културата.

 

 

Поредната дейност по проекта

„Библиотека – тийнейджъри - книги”


Поредната дейност по проекта „Библиотека – тийнейджъри -  книги” се състоя  заедно с младежите от  ЕГ „проф. д-р Асен Златаров”, декорираха Тийн зоната по свой вкус и заснеха видео ревю на любима  книга.

 

 

Работна среща по проект
„Библиотека – тийнейджъри – книги”
 
 

 
По време на днешната работна среща по проект „Библиотека – тийнейджъри – книги” бяха подбрани мисли, цитати и сентенции, свързани с четенето и книгите. Предвижда се изобразяването им под формата на QR – кодове върху тениски, изработени специално за проекта.
 
 
 

 


 

  

 Проект “Хасково и Одрин - културно – исторически дестинации”

 

 

 

 

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” е водещ партньор в изпълнение на проект „Хасково и Одрин – културно исторически дестинации”, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ ИПА за ТГС България Турция 2014-2020г.”.

 

По покана на партньора от турска страна , Фондация към Тракийски университет, в Одрин се проведе семинар за запознаване с добрите практики в сферата на издирването, обработката, дигитализацията, авторското право на обекти на културното и историческо наследство, както и работа със специализирано оборудване:

На семинара присъстваха освен представители на екипа и специалисти в тази област на партньорите от Турция-Тракийски университет и други служители на библиотеки, читалища и други културни институции от България, с които обменихме опит и добри практики с цел повишаване на експертизата и капацитет за работа в тази сфера:

 

 

 

Посетихме библиотеката в Тракийския университет, където се запознахме с цялостната дейност по движението, опазването и почистването на всички налични там книги, ръкописи и други художествени и културни ценности:

Посетихме и офиса на фондацията, където се намира и закупеният бук скенер по настоящият проект, както другата техника.  Целият семинар протече със строго организиран дневен ред и програма за двата дни, с отделни презентации от двете страни. Обмениха се много полезни и добри практики за опазване и съхранение на културното наследство:

Работата в Одрин бе изключително ползотворна по отношение на изпълнението не само на проекта, но и в бъдещата ни дейност за опазване и дигитализиране на културното наследство. Оценката от посещението е отлична.

 

 

 

На 23 май 2018 г. от 11:30 часа в   Регионална библиотека „Хр. Смирненски”, водещ партньор по проект “Хасково и Одрин - културно – исторически дестинации”,  се проведе събитие за повишаване осведомеността, на тема: Обявяване резултатите от анкетата „Най-интересен дигитализиран обект”.  Проектът е по Програма ИНТЕРРЕГ- ИПП за трансгранично сътрудничество България -Турция 2014 – 2020.

 

 

Заключителна  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект Хасково и Одрин – културно-исторически дестинации , съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020,  номер на проекта СВ005.1.23.044. Водещ партньор е     Регионална библиотека   “Хр. Смирненски” , а партньор от турска страна -  „Фондация  на Тракийски университет” в град Одрин.

Целта на проекта е насърчаване на междукултурния диалог и подобряване достъпа до културно наследство чрез по-широко използване на дигитални технологии.

Какви дейности бяха запланувани при изпълнение на проекта „Хасково и Одрин – културно – исторически дестинации”? Една от най- важните дейности бе дигитализиране на пощенски картички, фотографии, уникални местни периодични издания и книги от двата погранични района  от края на XIX и началото на  XX век.

Предвидено бе и закупуване на скенери  и дигитални фотоапарати за партньорите, като основно средство за извършване на дигитализацията. След провеждане на тръжна процедура РБ „Хр. Смирненски” се сдоби с букскенер формат А2+ Copibook Open System. Подобна техника закупиха и партньорите от Одрин.

До момента са дигитализирани 811 обекта. От тях 321 картички и фотографии, и 490 страници от книги (4), списания (1) и вестници (15) ,

Какъв е крайният продукт на проекта? Какво остава и трайно ще се ползва и след приключване му , освен техниката- което никак не е малко за една библиотека?

Многомащабна Триезична платформа: https://project-haskovo-edirne.eu/

 ( на български, турски и английски език), даваща неограничени възможности дигитализираното културно наследство на двата региона да се споделя, изследва и популяризира в една обща информационна среда .

Сайтът е със съвременен дизайн, с насочващи банери, които позволяват лесно  и бързо ориентиране в богатото и разнообразно съдържание, което предлага. Има и мобилна версия, даваща възможност информацията  да се ползва без ограничения.

Платформата съдържа три секции: Интерактивна туристическа карта с културно-исторически обекти  и  забележителности на Хасково и Одрин, обозначени чрез дигитализираните картички от началото на XX век.

За всеки обект от интерактивната карта има информация, включително и работното време на туристическите обекти и културните институти.

Втората част от платформата е Каталог. Тук са организирани цифровообработените книги, периодични издания ( списания и вестници) , пощенски картички и фотографии, в две самостоятелни части- съответно за Хасково и за Одрин. За всеки обект са добавени  метаданни.

Третата част от триезичния сайт е електронна кулинарна книга. Защо кулинарна книга? Защото туристите се интересуват освен от културните забележителности в даден регион и от местната кухнята. Книгата е от 70 страници, с ефекта на разгръщане на истинска книга и съдържа  70 рецепти, придружени от снимки на блюдата, отново в две части  – ястия от Хасково и от Одрин. 

Други два продукта ще останат като траен резултат от проекта, които ще се ползват дълго след приключването му. Това са „Културно наследство от Хасково и Одрин” и „Кулинарни изкушения от двете страни на границата”- двуезични книжни варианти на каталога и кулинарната книга.

 

 

 


 

 

 

ПРОЕКТ „Е-skills for E-inclusion“

 

                  

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за изпълнението на проект Е-skills for E-inclusion, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда. Проектът се изпълнява в партньорство с 5 организации от Северна Ирландия, Испания, Италия и Румъния и е финансиран със средства от Европейската програма Еразъм+.

В българския екип за изпълнение на проекта участват ИКТ специалисти от още 3 регионални библиотеки:

РБ „Христо Ботев“ – Враца

РБ „П.Р. Славейков“ – Велико Търново

РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен

 Повече информация за проекта и неговото изпълнение може да намерите на страницата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ :  http://www.glbulgaria.bg/bg/node/31318

 

 

 


 

 

 

 

Проект „Обществената библиотека- достъпно място за всеки”

 

 

на  Регионална библиотека „Хр. Смирненски” 

 

   Проектът „Обществената библиотека- достъпно място за всеки” на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” бе одобрен по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения за осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти, финансирани от Агенцията за хора с увреждания на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Предвижда се реконструкция на входни врати, премахване на препятствия и реновиране на вътрешно пространство. Субсидията е на стойност 14167 лв.

 

 

 

 

Проект България и Турция

 

Регионална библиотека  „Хр. Смирненски”- Хасково, в лицето на директора Кирилка Страшникова, получи договора си за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество  Интеррег България – Турция на церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

33 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция получиха безвъзмездна финансова помощ

 

 Тръжна процедура

Регионална библиотека "Христо Смирненски" - гр. Хасково в качеството си на партньор по проект "Хасково и Одрин - културно-исторически дестинации", проект № CB005.1.23.044, финансиран от програма Интеррег - ИПП Трансгранично сътрудничество България - 2020,

Стартира тръжна процедура с референтен номер CB005.1.23.044-01 (B2), наименование на търга "Доставка и инсталиране на оборудване за цифровизация на книги". Тръжното досие може да бъде видяно тук:

 


 

 

 
Фондация „Глобални библиотеки България”

 

 

 конкурс „Библиотеката–активен участник в обществения живот”-2016 г.
 
Проект" Кой чисти в природата? "

 https://www.library-haskovo.org/priroda/

 

Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ спечели проект Кой чисти в природата?" в Конкурс за малки проекти, 2016 г.на Фондация Глобални библиотекиБългария :Библиотеката – активен участник в обществения живот“, договорРД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.
          Проектът ще бъде реализиран в партньорство с:
Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие”, гр. Хасково, ОУ „Христо Смирненски”, гр. Хасково и НЧ „Н. Й. Вапцаров-1961”, гр. Маджарово.
          Размер на безвъзмездното финансиране по договор № МК-ДБФ-22/15.09.2016 г. е 3050 лв. със задължително съфинансиране от 20%.
          Целите на проекта:
          1.Изграждане у младите хора на устойчива екологична култура, отговаряща на един нов вид гражданство – европейското.
          2. Възпитаване на отговорно поведение към природата, процесите и явленията в нея, ангажираност към проблемите на опазване на околната среда и готовност и инициативност за включване и провеждане на различни екоакции.
          Целите са в унисон с една от основните функции на обществените библиотеки – образователната.
           Дейностите по проекта ще продължат до 30.04.2017 г. Ще бъде проведено обучение на ученици от клуб “Земляните“ при ОУ „Хр. Смирненски“, гр. Хасково и от СОУ ”Д.Маджаров”, гр. Маджарово, с цел получаване на познания за начина на функциониране на природните екосистеми и устойчивостта в природата, насърчаване инициативността у децата за включване в различни екоинициативи.
          Сред основната целева група ще се организира конкурс за рисунки/фотографии „Чистачите в природата и при хората“, посветен на лешоядите и въздействието на човешката дейност върху тях.
          Ще бъде организирано посещение на деца от Хасково и Маджарово в Природозащитния център в Маджарово за наблюдение и запознаване с лешоядите и други редки птици.
          В двете библиотеки ще бъдат подредени тематични изложби от книги, посветени на екологията, рисунки и фотографии от конкурса.Предвидено е изработване интернет страница и профил във Фейсбук на проекта, както и книжка със защитените животински и растителни видове в хасковски регион.       

След приключване на проекта, сайтът ще се превърне в една информационна платформа, където наред с интересни факти по екология, полезни за обучението в клубните форми ще бъдат публикувани новини за предстоящи екосъбития и друга полезна информация.